ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยประเภทอื่น

พันธมิตรบริษัทประกันภัย

ประกันคุ้มครองบุคคลที่ 3 ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส LPG CNG คลังน้ำมัน สำหรับประกันภัยทุกประเภท ประกันอัคคีภัย ประกันเดินทาง ประกันความรับผิดบุคคลภายนอก ประกันภัยงานก่อสร้าง


การประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สำหรับ ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก็ส ร้านจำหน่าย โรงบรรจุ (พรบ)
ใช้ประกอบการขอใบอนุญาต และ ต่อใบอนุญาตประจำปี


ผลิตภัณฑ์ประกันภัยโดย

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง


บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายต้องชดใช้
ค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจาก อัคคีภัย หรือการระเบิดอันเกิดจากการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
หรือการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานที่ประกอบการตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยระหว่างระยะเวลา
ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และทำให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือความเจ็บป่วย
ของผู้ได้รับความเสียหาย
ข้อ 2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น


กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายอันเกิดจากประกอบกิจการควบคุมประเภท 3
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับมาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติจาก คปภ
Thailand Jurisdiction Clause (เงื่อนไขพิเศษการใช้กฏหมายไทย)
War and Terrorism Exclusion Clause (เอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นจากสงครามและการก่อการร้าย)
Electronic Data and Internet Clause (เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์และอินเตอร์เน็ต)

อัตราเบี้ยประกันภัย
ประเภทกิจการ
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
เบี้ยประกัน
เบี้ยประกัน
(ขั้นต่ำตามกฏหมาย)
วิริยะประกันภัย
ทิพยประกันภัย
สถานที่บรรจุก๊าซ LPG
2,000,000
5,371.40
4,297.12
สถานีบริการ LPG
2,000,000
2,685.70
2,578.70
ร้านจำหน่าย LPG (ตึกแถว)
1,500,000
4,834.26
4,431.94
ร้านจำหน่าย LPG (ไม่ตั้งอยู่ในตึกแถว)
1,000,000
3,222.84
2,900.77
สถานที่จัดเก็บ (โรงเก็บ ลักษณะที่ 2)
1,500,000
4,834.26
4,028.55
สถานีบริการ น้ำมันประเภท ก
2,000,000
3,222.84
2,578.70
สถานีบริการ น้ำมันประเภท ข
2,000,000
3,222.84
2,578.70
สถานีบริการ NGV
5,000,000
8,057.10
6,445.68


เอกสารประกอบการแจ้งทำประกัน

ใบคำขอสมัครทำประกัน ดาวน์โหลด ที่นี่ วิริยะประกันภัย ทิพยประกันภัย
แนบเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย
รูปถ่าย ด้านหน้าและบริเวณใกล้เคียง
Pay in slip หรือ สำเนาตัดบัตรเครดิต

ขั้นตอนการสมัครทำประกัน


1 ชำระเบี้ยประกัน (มั่นใจชำระเบี้ยประกัน ผ่านบัญชี บริษัประกันโดยตรง )
บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยตรง หรือเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต)

ชำระเบี้ยประกัน ธ. กรุงเทพ สาขาสุขาภิบาล 3 ชื่อ บัญชี. บมจ. วิริยะประกันภัย เลขที่ 056-0212-7-22

บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธ.กรุงเทพ ทิพยประกันภัย พระราม 9 กระแสรายวัน 215-3-02200-5
ธ.กรุงไทย ทิพยประกันภัย อโศก-ดินแดง ออมทรัพย์ 056-1-05949-7
ธ.กสิกรไทย ทิพยประกันภัย สีลม กระแสรายวัน 001-1-10196-8
ธ.ทหารไทย ทิพยประกันภัย ราชดำเนินออมทรัพย์ 002-2-19832-9
ธ.ไทยพาณิชย์ ทิพยประกันภัย สำนักงานใหญ่ กระแสรายวัน 001-3-11904-2

2 ส่งเอกสาร (สำเนา) มาที่ Email: pkbroker@hotmail.com หรือติดต่อ Line id: สามารถ scan หรือ ถ่ายรูปจากมือถือได้

4 รอรับเอกสาร ทางไปรษณีย์ EMS


 

การประกันอัคคีภัย (FIRE INSURANCE)1. การประกันอัคคีภัยคืออะไร
การประกันอัคคีภัยที่เกิดตามกรมธรรม์มาตรฐาน ให้ความคุ้มครอง ความเสี่ยงภัย ของทรัพย์สินที่เกิดจากเพลิงไหม้
ฟ้าผ่า หรือ การเกิดระเบิดของแก็สที่ใช้ในการหุงต้ม หรือให้แสงสว่างเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

2. ทำไมต้องประกันอัคคีภัย
ทรัพย์สินที่ท่านเป็นเจ้าของ หรือต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย อันเนื่องจากอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตความสูญเสียนั้น
จะได้รับการชดใช้ เมื่อท่านโอนความเสี่ยงภัยให้กับบริษัทประกันภัย เป็นผู้รับผิดชอบแทนท่าน
ซึ่งการทำประกันอัคคีภัยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย ท่านได้

3. การประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครองอย่างไร
บริษัทฯจะชดใช้ค่าเสียหาย หรือความสูญเสียต่อทรัพย์สินของท่าน อันเกิดจากเพลิงไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆ ทั้งจากความประมาทเลินเล่อ
หรือจากอุบัติเหตุ หรือจากภัยธรรมชาติ ยกเว้นความคุ้มครองในกรณีที่เกิดจากการรู้เห็นเป็นใจของผู้เอาประกันเอง
นอกจากนี้ บริษัทฯยังขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้อีก เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยเปียกน้ำ ภัยจราจล และนัดหยุดงาน ฯลฯ
โดยท่านชำระเบี้ยประกันเพิ่มเติมอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นการประกันภัยรถยนต์ (AUTOMOBILE INSURANCE)ประเภทของกรมธรรม์ และความคุ้มครอง
การประกันภัยรถยนต์ แบบใหม่ มีความคุ้มครองให้เลือก 3 ประเภท คือ

ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด คือ
• ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
• ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
• ความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
• ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย

ประเภท 2 ผู้เอาประกันภัยประเภทนี้ จะได้รับความคุ้มครอง คือ
• ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
• ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
• ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย

ประเภท 3 ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ดังนี้
• ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
• ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก


การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (MARINE INSURANCE)ความหมายของการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
เป็นประกันแขนงหนึ่งที่มุ่งหมายจะให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดจากภัยทางทะเล
ในระหว่างการเดินทางหรือการขนส่งทางทะเล โดยจะคุ้มครองทั้งตัวเรือและสินค้าที่อยู่ในเรือ

การประกันภัยทางทะเลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. การประกันภัยตัวเรือ (MARINE HULL INSURANCE )
2. การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล ( MARINE CARGO INSURANCE ) จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
2.1 การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (MARINE CARGO INSURANCE)
2.2 การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ (INLAND TRANSIT INSURANCE)


การประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางความคุ้มครอง จ่ายเมื่อท่านประสบความสูญเสีย ซึ่งเกิดจากร่างกายได้รับอันตราย เนื่องจากอุบัติเหตุ โดยตรง
และไม่ขึ้นกับมูลเหตุอื่นใด ให้ความคุ้มครองแก่ท่าน ในขณะเดินทาง ทางอากาศ ในกรณีที่ท่านเป็นผู้โดยสาร
(ไม่เป็นนักบินหรือเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องบิน) ขณะขึ้น หรือลง จากเครื่องบินพาณิชย์ ที่มีสายการบินประจำ และใบอนุญาต
รับผู้โดยสาร จากรัฐบาล ที่ได้จดทะเบียนไว้


การประกันภัย Long stay visa O-X (ลอง สเตย์ วีซ่า)
Non-Immigrant Visa  “O-A” (Long Stay)

 

รายละเอียดแผนประกันภัย Details